Min historielärare Mikael Runeberg studerade svenska flottans forntida arkiv.

Som en anmärkning i marginalen står det på ett ställe:

På sin färd mellan Raseborg och Borgå brände svenska flottan ner finnarnas stad.

Var kan denna stad ha varit?
Var det Porkala by?  Eller var den närmare Borgå.

Mitt antagande är att "staden" var liten och omfattade
nuvarande Tyris gårdstun i Bobäck, Kyrkslätt.

På kartan är Tyris märkt med en brun rand.
Det blåa är havet vid olika tidpunkter. Det gröna är skog.

- På Tyris hemman finns ett kärr med en källa markerad med blåa ränder.
- Den bruna randen kan i terrängen urskiljas som en försvarsvall.
- Enligt Tyris förra ägare är området fyllt av husgrunder.
- När den nya Masabyvägens cykelväg byggdes skar man in i
vallen runt Tyris intill brandstationen. På 50 cm djup är ett tjockt
lager av aska.
- Av andra källor framgår det att finnarna kom ned till kusten på
hösten för att fiska och samla sältran. De kom längs vägen som går
norrut från Tyris. Den existerar ännu i terrängen som en stig.
- Läget i Bobäck är strategiskt viktigt. Söderom är vatten och
norrom är oframkomliga berg.
- Från Tyris till kullen med Guss söder om bäcken fanns förr en bro.
Troligen var det tull på bron.
- Guss kulle med Jofs i väster och Siggas i Öster på kullen kan tänkas ha varit en svensk handelsstation. Stengärdsgårdarna av vilka det finns rester har sådana dimensiioner att de inte varit för kreatur utan som
 försvar mellan gårdarna. Stenarna väger ca. ett ton.
- Bebyggelsen på Tyris har varit "höstfinnarnas" läger vid kusten.
Den har synbarligen varit tät och bestått av små byggnader.
Bebyggelsen har varit så tät att den haft stadskaraktär.
- Nedanför vid ån har ån varit breddad till en liten hamn. Denna hamn
syntes ännu förrän Masabyvägen byggdes ny.
- Bobäcks namn har på en del kartor varit Bodbäcken. Den svenska
handelsstationen skulle sålunda haft saltbodar såsom Borgå vid ån.
Man vet att finnarna ännu sent olagligt köpte salt i Bobäck för den
fisk de skaffade till vintern.
- Efter det svenska flottan bränt staden kan man tänka sig att befälet
delade ut åt sig egna gårdar på området. Det blev Tyris efter Tyrgils,
Guss efter Guds, Siggas efter Sigurds och Jofs efter Josefs. Möjligen
var Tyris den enda nya gården. De andra fanns redan som svenska.
- Esboviken har alltid varit en fin hamn. Skulle man i land så var det
till Bodbäcken eller Esbo å man for.
- Sibbo har på ett underligt sätt alltid haft liten bebyggelse. Det kan
bero på att allt källvatten där är mycket radioaktivt och krävt sina
offer. Så en stad där verkar osäker.
- En "stad" i Köklax är trolig, men skulle ha varit längre från havet
än Bobäck. Flottan seglade ju bara förbi. Kanske genom Sundet.
Av gårdarnas ålder skedde allt detta på medeltiden.

Men mycket av det här är spekulationer. Fakta kräver att dokumentet
med marginalanteckningen hittas, att Tyris område undersöks av
arkeologer och att möjliga lägen längs sträckan Raseborg - Borgå
undersöks.
This is only of local interest - so it is written in Swedish.
Finnarnas stad